تبلیغات
سرزمین ما - اثر حاشیه ای بر شاخص های تنوع جامعه پرندگان
سرزمین ما

اثرات گرادیان حاشیه­-مرکز بر شاخص­های تنوع جامعه پرندگان در جنگل سعدآباد، گرگان

چکیده

پژوهش حاضر اثرات گرادیان حاشیه به مرکز را بر جامعه پرندگان در جنگل سعدآباد گرگان مورد بررسی و مطالعه قرار داد. همباشی بین شاخص های تنوع پرندگان با متغیرهای محیط زیستی در فواصل مختلف از حاشیه جنگل، با روش آنالیز تطبیقی متعارف بررسی شد. نمونه برداری از پرندگان و متغیر های محیط زیستی به فاصله 25 متر از مرکز هر پلات و در 5 تیمار 25متر، 225متر، 425متر، 625متر و 825متر فاصله از حاشیه انجام شد. تعداد 33 گونه پرنده در این مطالعه شناسایی و ثبت شدند. شاخص های یکنواختی گونه­ای کامارگو، شاخص تنوع شانون، نمایه غنای N2 و تعداد گونه­ها همگی بیشترین ارزش عددی را در مناطق درونی جنگل و در ارتباط با متغیرهای زیستگاهی همانند طول درختان خشک سرپا و افتاده، قطر برابر سینه و درجه پوسیدگی درختان خشک افتاده و تعداد درختان با قطر برابر سینه 50-20 سانتی متر و 100-50 سانتی متر نشان دادند، در حالی که کمترین مقدار شاخص های مذکور در فواصل نزدیک به حاشیه و مرتبط با متغیرهایی نظیر درصد پوشش لاش برگ، پوشش درختچه ای و تعداد درختان با قطر برابر سینه 20-0 سانتی متر بود. نتایج این بررسی بیانگر اهمیت گرادیان حاشیه-مرکز بر شاخص های تنوع جامعه پرندگان و لزوم جلوگیری از ایجاد حاشیه در بوم سازگان های جنگلی را نشان می دهد.

واژگان کلیدی: اثرحاشیه­ای، تنوع، پرندگان، گرگان

جنگل سعد اباد گرگان

Edge-interior gradient effects on diversity indices of bird community in Sad Abad forest, Gorgan, Iran

 

Abstract

 

The present study was designed to examine the effects of edge-interior gradient on diversity indices of bird community in Sad Abad forest. The association of bird diversity indices with environmental variables, in different distances from edge, was studied using canonical correspondence analysis. Birds and environmental variables were detected within a 25m radius of each sampling point in five different distances from edge, namely 25m, 225m, 425m, 625m, and 825m. In the period of study, a total of 33 bird species were recorded. The number of dominant species (N2), Shannon diversity index, Camargo evenness index, and the number of species had the highest values in the forest interior in relation to the height of snags and logs, the dbh and decay stage of logs, and the number of trees with dbh 20-50cm and 50-100cm, while the lowest values of diversity indices was correlated with litter cover, shrub cover, and the number of trees with dbh 0-20cm. The results of this study highlighted the importance of edge-interior gradient on diversity indices of bird community and the necessity to restrain the edge creation in the forest ecosystems.

 

Keywords: birds, diversity, edge effect, Gorgan


نوشته شده در سه شنبه 25 بهمن 1390 ساعت 07:06 ب.ظ توسط صیاد شیخی ییلانلو نظرات |


كد قالب جدید قالب های پیچك