تبلیغات
سرزمین ما - اثر حاشیه بر تراکم جامعه پرندگان
سرزمین ما

مقاله زیر در همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار ارایه شده است کاری که من به همراه آقای محمودی و کیوانلو به راهنمایی دکتر وارسته در جنگل سعد آباد گرگان انجام دادیم.

امیدوارم مورد رضایت خاطر دوستان واقع شود.


اثر حاشیه­ای بر تراکم جامعه پرندگان (مطالعه موردی جنگل سعد­آباد، گرگان)


چکیده

مطالعه حاضر جهت بررسی اثر حاشیه­ای بر تراکم جامعه پرندگان در جنگل سعد­آباد گرگان انجام گرفت. همباشی پرندگان با متغیر­های محیط­زیستی و تراکم پرندگان به ترتیب با استفاده از روش رج­ بندی و روش نمونه­ برداری مسافتی مورد مطالعه قرار گرفت. پرندگان و متغیر­های محیط­زیستی در پلات­ هایی برابر با شعاع 25 متر از مرکز هر پلات و در 143 پلات نمونه­ برداری شدند. تعداد 1032 مشاهده از مجموع 33 گونه پرنده در پلات­ های نمونه­ برداری ثبت شد. پرندگان الگو­های تراکم­ مختلفی را در فواصل مختلف حاشیه از جنگل از خود نشان دادند. گونه­ هایی نظیر توکای­ سیاه، جی­ جاق، سبزقبا و قرقاول بیشترین تراکم را در حاشیه و گونه ­هایی نظیر دارکوب­ خا­­­ل­دار ­بزرگ، کمرکولی جنگلی، دارخزک و الیکایی بیشترین تراکم را در عمق جنگل نشان دادند. محور اول آنالیز تطبیقی متعارف دو گروه عمده از پرندگان را از هم تفکیک نمود. گروه نخست شامل پرندگانی نظیر دارکوب خال­دار بزرگ، کمرکولی جنگلی و دارخزک بود که همبستگی مثبتی با قطر برابر سینه درختان خشک افتاده، درجه پوسیدگی درختان خشک افتاده، تعداد درختان با قطر برابر سینه 100-50 سانتی­متر، ارتفاع درختان خشک افتاده و سرپا در عمق جنگل داشتند. گروه دوم، شامل پرندگانی نظیر سبزقبا، توکای ­سیاه، چرخ ­ریسک ­سر­آبی و قرقاول همبستگی مثبتی را با پوشش درختچه­ ای، تعداد درختان با قطر برابر سینه 20-0 سانتی­متر و پوشش لاش­برگ در حاشیه جنگل نشان دادند. نتایج نشان داد که حاشیه­ اثر منفی بر فراوانی پرندگان وابسته به عمق جنگل دارد.

 

واژگان کلیدی: اثر حاشیه­ای، تراکم، جنگل سعدآباد

IMG4UP 

 Edgeffecton density of bird community , Case study: Sad Abad forest, Gorgan

Abstract

The present study was designed to examine the edge effect on bird community density in Sad Abad forest. Bird densities and association of birds with environmental variables were studied using distance sampling method and ordination procedure. Birds and environmental variables were detected within a 25 m radius of each of 143 sampling points. A total of 1032 observations, representing 33 avian species, were recorded at the sampling points. The bird species exhibited different patterns of density along the edge-interior gradient. Some species such as Blackbird, Jay, European roller, and Pheasant had the highest density at the edge, while other species, for example, Great spotted woodpecker, Nuthatch, Treecreeper, and Wren had the highest density at the forest interior. The first axis of CCA had successfully separated two groups of the birds. The first group, including Great spotted woodpecker, Nuthatch, and Treecreeper, had positive correlation with dbh of logs, decay stage of logs, the number of trees with dbh 50-100cm, and the height of logs and snags at the forest interior. The second group, including European roller, Blackbird, Blue tit, and Pheasant had positive correlation with shrub cover, the number of trees with dbh 0-20cm, and litter cover at the edge. The results showed that the edge had negative effect on the density of interior specialist bird species.

 

Keywords: density, edge effect, Sad Abad forest


نوشته شده در جمعه 21 بهمن 1390 ساعت 02:40 ب.ظ توسط صیاد شیخی ییلانلو نظرات |


كد قالب جدید قالب های پیچك